• Lake Manasarovar
  • Mt. Kailash
  • Guge Kingdom